Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim

Liczba odwiedzających: 3766
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.


Natychmiastowe powiadamianie o zagrożeniach to podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Dlatego już w drugiej połowie 2017 roku na terenie powiatu grójeckiego będzie działał system wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał 196 209,60 zł unijnego wsparcia. Umowę na dofinansowanie projektu podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, starosta powiatu grójeckiego Marek Ścisłowski i wicestarosta powiatu grójeckiego Dariusz Piątkowski.

KURIER MAZOWIECKI: 30.09.2016 (od 00:07:24)

Dzięki dotacji unijnej w wysokości ponad 196 tys. na terenie powiatu grójeckiego powstanie system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W ramach projektu planowany jest zakup i instalacja 11 syren alarmowych oraz centrali sterującej systemem syren na szczeblu powiatu. Centrala umiejscowiona zostanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Partnerami projektu realizowanego przez powiat grójecki będą gminy Belsk Duży, Błędów i Grójec. Partnerzy projektu oprócz wkładu finansowego udostępniają miejsca, w których zainstalowane zostaną systemy alarmowe. Gmina Grójec zaopatrzona zostanie w 6 syren, gmina Belsk Duży w 3 syreny, a gmina Błędów i powiat grójecki po jednej syrenie.

Ponadto w ramach projektu prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych. Zaplanowano spotkania z mieszkańcami i uczniami. Informacje będą przekazywane także podczas festynów i pikników w poszczególnych gminach oraz podczas dożynek powiatu grójeckiego. Przygotowane zostaną ulotki informacyjne, a na stronach internetowych starostwa powiatowego w Grójcu i u partnerów udostępniane będą materiały informacyjnych w wersji elektronicznej. Działania informacyjne obejma również publikacje w prasie lokalnej.

Tytuł projektu: Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim
Numer naboru: RPMA.05.01.00-IP.01-14-001/15
Numer wniosku: RPMA.05.01.00-14-4001/15
Lider projektu: Powiat Grójecki.
Partnerzy projektu: Gmina Grójec, Gmina Belsk Duży, Gmina Błędów.
Całkowita wartość projektu: 245 262,00 zł
Kwota dofinansowania: 196 209,60 zł


Celem projektu jest zbudowanie podsystemu alarmowania i ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim przed zagrożeniami dla życia, zdrowia, mienia spowodowanymi siłami natury, w tym przed zagrożeniami wynikającymi ze zmianą klimatu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.


PROMOCJA PROJEKTU

Plakat informacyjny

Broszurka informacyjna

Ulotka informacyjna