Dane statystyczne

Liczba odwiedzających: 5080
Ludność

Gmina Belsk Duży ma 6 593 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Belsk Duży zawarli w 2014 roku 31 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
27,3% mieszkańców gminy Belsk Duży jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

Gmina Belsk Duży ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,8 na 1000 mieszkańców gminy Belsk Duży. W 2014 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 53,2% dziewczynek i 46,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 384 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2013 roku 46,5% zgonów w gminie Belsk Duży spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w gminie Belsk Duży były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Belsk Duży przypada 8.65 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

W 2014 roku zarejestrowano 50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 80 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Belsk Duży -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

61,8% mieszkańców gminy Belsk Duży jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

(Źródło : Polska w liczbach)

Struktura użytkowania gruntów

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 10747ha, z czego większość stanowią użytki rolne (przede wszystkim sady).

Powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo wynosi 8666 ha, co stanowi 80,61% ogólnej powierzchni gminy. Niewiele, ponad 11,01% użytków rolnych stanowią grunty orne, największą powierzchnię użytków rolnych stanowią sady – 63,18%. Niecałe 2,68% wśród użytków rolnych zajmują łąki i pastwiska. Ponadto niewielki udział w ogólnej powierzchni gminy zajmują lasy i grunty leśne oraz pozostałe grunty.