Historia

Liczba odwiedzających: 5355
(Krótka historia terenów na których leży gmina)
Początki Belska Dużego sięgają 1451r., kiedy to po raz pierwszy pojawia się nazwa miejscowości, pochodząca od prasłowiańskiej nazwy rodzaju rośliny lub trawy.

Bardziej szczegółowe informacje o Belsku Dużym pojawiają się w 1827r. Wówczas, w czasach Królestwa Polskiego stanowiącego część Rosyjskiego Carskiego Imperium, Belsk należał do powiatu czerskiego obwodu warszawskiego województwa mazowieckiego. W tamtym okresie wieś liczyła 27 domów i 234 mieszkańców, pracujących przede wszystkim przy wyrobie sukna.

Z kolei w 1870 r. Belsk Duży był wsią i folwarkiem w powiecie grójeckim należącym do guberni warszawskiej. Miejscowość zamieszkiwało wówczas 350 mieszkańców. Zlokalizowane były tu poczta i szkoła.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wieś należała do gminy Belsk Duży, powiatu grójeckiego i województwa warszawskiego. Zgodnie z danymi pochodzącymi z Powszechnego Spisu Ludności (1921r.) liczba budynków mieszkalnych w miejscowości wzrosła do 54, a ilość mieszkańców do 410. Wszyscy byli narodowości polskiej i wyznania rzymsko-katolickiego.

Po II wojnie światowej Belsk Duży liczył już 608 mieszkańców, a w 1970r. – jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego - 618 mieszkańców, w tym 304 mężczyzn i 314 kobiet.

W tamtym okresie w Belsku Dużym znajdowały się: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Urząd Stanu Cywilnego, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny, szkoła, biblioteka, stacja ochrony roślin, punkt unasienniania zwierząt, Państwowe Gospodarstwo Rolne, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich oraz filia Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej. Co więcej, do 1990r. w Belsku Dużym powstały Bank Spółdzielczy i Ośrodek Zdrowia.

Po przemianach ustrojowych gmina znalazła się w województwie radomskim, a po reformie administracyjnej w 1999r. została włączona do powiatu grójeckiego i województwa mazowieckiego.

Obecnie Belsk Duży jest siedzibą organów władzy gminy: Wójta Gminy i Rady Gminy.